2014

22.05.2014 visas ziņas

AS "Latvijas balzams" 22.05.2014 akcionāru sapulces lēmumi

2014.gada 22.maijā notika kārtējā AS "Latvijas balzams" akcionāru pilnsapulce, kura lēma par sekojošiem jautājumiem:

1.    Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


2.    2013.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:
1)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
2)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
3)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada atkarības pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


3.    2013.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada tīro peļņu 4 378 096 LVL (četri miljoni trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit seši lati), kas ir 6 229 469 EUR (seši miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju veidošanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


4.    Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „BAKER TILLY BALTICS” (licences nr 80).
2)    Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskatu revīzijas veikšanu 33 550 EUR, neiekļaujot PVN.
3)    Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2014.gada 22.maijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs                             Guntis Āboltiņš - Āboliņš

2010-2017 © AS Latvijas balzams