2012

27.04.2012 visas ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

 

1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

 

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.      2011.gada pārskatu apstiprināšana.

 

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:

1)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

2)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3)      akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada atkarības pārskatu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3.      2011.gada peļņas izlietošana.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada tīro peļņu 3 651 862 LVL (trīs miljoni seši simti piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit divi lati) LVL atstāt nesadalītu un izlietot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4.      Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

 

1)      Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly Baltics” (licences nr 80).

2)      Noteikt atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskatu revīzijas veikšanu 35 000 EUR, neiekļaujot PVN.

3)      Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada pārskatu revīziju.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

5.        Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 29.aprīlī:

1.                  Anitu Zīli;

2.                  Aleksandru Jerņevu;

3.                  Vitoldu Kokaru.

2)      Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 10 600 LVL apmērā pēc nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

Rīgā, 2012.gada 27.aprīlī

 

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                               Guntis Āboltiņš Āboliņš

 

 

2010-2017 © AS Latvijas balzams