2011

29.04.2011 visas ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi


Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2011.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1.Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 2. 2010.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:

1.akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
2.akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
3.akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada atkarības pārskatu.
 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 3. 2010.gada peļņas izlietošana.

 Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada tīro peļņu 3 933 338 LVL (trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai krīzes apstākļos un rezervju veidošanai.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 4. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1.Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2011.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly Baltics” (licences nr 80).
2.Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu 40 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3.Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2011.gada pārskatu revīziju.
 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 5. Akciju konversija.

 Konvertēt 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) vārda akcijas, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, par 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) uzrādītāja akcijām, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 6. Statūtu grozījumi.

 Grozīt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Statūtus, izsakot Statūtu (10) un (11) punktu sekojošā redakcijā:

 “(10) Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akcijas. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

(11) 1 705 000 (viens miljons septiņi simti pieci tūkstoši) akcijas ir papīra formas vārda akcijas. 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū.”

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 7. Padomes vēlēšanas.

 Ņemot vērā padomes locekļu Andreja Skurihina (Andrey Skurikhin) un Aleksandra Kovaļeva (Alexander Kovalev) iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2011.gada 29.aprīli no akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev), Sebastianu Būlenu (Sebastianus Boelen), Pjotru Avenu (Petr Aven) un Aigaru Kalvīti.

 Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 29.aprīlī:

1.Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev);
2.Sebastiānu Būlenu (Sebastianus Boelen);
3.Pjotru Avenu (Petr Aven);
4.Aigaru Kalvīti (Aigars Kalvītis);
5.Dāvidu Ronaldu Sarbiju (David Ronald Surbey);
6.Bleinu Alanu Rovletu (Blaine Alan Rowlette).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī 

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valde

Papildus informācijai:

Inta Belova
tel.: +371 67011715

 

 

 

 

 

2010-2017 © AS Latvijas balzams